Viitlaekumised vs ettemaksed

Nii viitlaekumised kui ka ettemaksed on raamatupidamises võrdselt olulised ja seetõttu on raamatupidajale oluline selge arusaam viitlaekumiste ja ettemaksete peamistest erinevustest, et tagada nende täpsus. Viitlaekumisi ja ettemakseid tuntakse raamatupidamisuuringute kannete korrigeerimisel. Nii viitlaekumised kui ka ettemaksed on olulised kanded ettevõtte finantsaruannetes, kuna nende eesmärk on pakkuda paremat ülevaadet ja teavet ettevõtte praegusest finantsseisundist ning muudatustest, mida on oodata tulevikus. Järgmine artikkel pakub selget selgitust nii tekkepõhiste kui ka ettemaksete kohta ning toob välja tekkepõhiste ja ettemaksete sarnasused ja erinevused.

Mis on tekkepõhine?

Viitvõlad koosnevad viitlaekumistest ja kogunenud tuludest. Viitlaekumised on tulud, mille ettevõte on juba teeninud, kuid mille eest pole sularaha laekunud. Viitlaekumised on seevastu tekkinud kulud, kuid sularaha ei ole tegelikult välja makstud. Viitlaekumised tehakse kulutuste või tulude jaoks, mis on ettevõttele juba teada, ja need kajastatakse finantsaruannetes nende tekkimise hetkel enne sularaha ja rahavahetust. See raamatupidamisvorm tagab, et kogu finantsteave, sealhulgas krediidimüük ja makstavad kuu lõpu intressid, kajastatakse perioodi kohta. Viitlaekumised koosnevad makstavatest viitlaekumistest, näiteks kuu lõpus makstavad töötasud ja laekumata viitlaekumised, näiteks võlgnike laekumata summad.

Mis on ettemaksed?

Samuti võib ettemaksed jagada ettemakstud tuludeks ja ettemakstud kuludeks. Kui klient maksis kaupade ja teenuste ostmise eest ettemaksu, kirjendatakse see ettemakstud tuluna. Ehkki klient maksis varakult, ei ole nad toodet veel kätte saanud ja seetõttu ei saa ettevõte seda tuluna kajastada. Kui klient on toote kätte saanud, realiseeritakse toode ettevõtte raamatupidamises tuluna. Teisest küljest, kui ettevõte maksis tooraineostude eest ette enne nende toorainete kättesaamist, kajastatakse seda ettemakstud kuluna. Ettemakstud tulu kajastatakse kohustusena ja ettemakstud kulud varana.

Mis vahe on tekkepõhiselt ja ettemakselt?

Viitlaekumised ja ettemaksed on raamatupidamise aastaaruandes olulised komponendid, kuna need näitavad summasid, mida ettevõte teadaolevalt tulevikus saab ja maksab, mis aitab ettevõttel oma ressursse ja tulevikuplaane paremini ette valmistada, kaasates selle teabe otsuste tegemisse.

Viitvõlad sisaldavad viitlaekumisi ja viitlaekumisi, samal ajal kui ettemaksed sisaldavad ettemakstud tulusid ja ettemakstud kulusid. Viitlaekumiste ja ettemaksete kirjendamine tagab, et raamatupidamisandmed registreeritakse tulude või kulude teatavaks tegemise ajal, selle asemel et oodata, kuni raha tegelikult vahetatakse. Peamine erinevus nende kahe vahel on see, et viitlaekumised ja -kulud on veel tasumata või laekumata ning ettemakstud tulud või kulud on need, mis on eelnevalt makstud või laekunud. Aruandeperioodi lõpus hindab ettevõte nende tekke- ja ettemaksete staatust ning teeb kandeid teenitud tulu ja tekkinud kulude korrigeerimiseks.

Viitlaekumiste ja ettemaksete erinevus

Kokkuvõte:

Viitlaekumised vs ettemaksed

• Viitvõlad ja ettemaksed on hädavajalikud, kuna need näitavad ettevõtte sidusrühmadele, millist tüüpi tulusid ja kulusid ettevõte eeldab, ning aitavad ettevõtte juhtidel otsuste tegemisel ja kavandamisel.

• Viitlaekumised on tulud, mille ettevõte on juba teeninud, kuid mille eest pole sularaha laekunud. Viitlaekumised on seevastu tekkinud kulud, kuid sularaha ei ole tegelikult välja makstud.

• Kui klient maksis kaupade ja teenuste ostmise eest ette enne kauba või teenuse tarnimist või osutamist, kirjendatakse see ettemakstud tuluna. Teisest küljest, kui ettevõte maksis tooraineostude eest ette enne nende toorainete kättesaamist, kajastatakse seda ettemakstud kuluna.

• Viitlaekumiste ja ettemaksete peamine erinevus seisneb selles, et viitlaekumised ja -kulud on veel tasumata või laekumata ning ettemakstud tulud või kulud on need, mis on eelnevalt makstud või laekunud.

Lisalugemist:


  1. Erinevus tekkepõhise ja edasilükkamise vahel
    Viitlaekumiste ja eraldiste erinevus